Anders Søndergaard

Far, cykelist og interesseret i alt teknik.

Markedsføring på internettet og Søgemaskineoptimering i en komplex veden fra Søgemaskineoptimering, SEO, søgeordsoptimering, Google marketing

Space

Få succes med din CrowdFunding kampagne med den komplette guide.

Markedsføring online og Søgemaskineoptimering – en sameksistens af modsatrettede strømninger

Det er vigtigt at holde sig for øje, at når man snakker om samfundets udvikling, er der som regel to sider af en observeret tendens. Ganske som med begrebet søgemaskineoptimering, der jo har en modpol i divergens.

Det, der viser en førsteklasses intelligens, er evnen til at have to modstillede tanker i hovedet samtidig og stadig bevare evnen til at fungere. [F. Scott Fitzgerald]
FinTech og crowdfunding kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt.

Den amerikanske forfatters ord fra begyndelsen af forrige århundrede har aldrig haft større relevans end nu. En udtrykte det, skal virksomheder i dag kunne håndtere ”sameksistensen af modsatrettede strømninger”. Man kan ikke længere tale om, at samfundet er på vej i en bestemt retning. Det bevæger sig i et utal af retninger. Nogle af de modsatretterede strømninger, som vi gennem den indledende empiri blev opmærksomme på, udgør nogle interessante paradokser. Blandt de mest interessante og relevante fandt vi.

  1. Standardisering og individualisering
  2. Globalisering og lokalt fokus
  3. Profitorientering og immaterielle værdier
  4. Konglomeratbygning og kernekompetencetankegang

Forud for udarbejdelsen af dette afsnit er gået mange tanker. For at give læseren indblik i de tanker, der ligger bag vores diskussion af paradokserne i relation til søgemaskineoptimering, har vi valgt at vedlægge vores initiale papir om samfundsstrømninger.

Ved at beskæftige os med paradokser har vi accepteret, at tilsyneladende modsatrettede tendenser kan forekomme samtidigt [Collins & Porras, 1994 og Quinn, 1988]. Vi vil på denne måde anskueliggøre den komplekse, polariserede verden, som vore dages strateger lever i og ved samme lejlighed forklare, hvorledes søgemaskineoptimering skabes under sådanne omstændigheder.

Før vi bevæger os ind i en diskussion af de 4 ovenstående paradokser, vil vi dog tage et kort kig på paradokset mellem søgemaskineoptimering og divergens.

Søgemaskineoptimering i relation til samfundsudviklingen. Er det lykken at have en hjemmeside? Er det instant wealth og økonomisk frihed? Nej, det er stadig hårdt arbejde, især hvis man prøver at leve af det.

Internet markedsføring og Søgemaskineoptimering

De foregående artikler bidrog til forståelsen og operationaliseringen af søgemaskineoptimeringbegrebet gennem opbygningen af en terminologi og en eksplicitering af vores syn på begrebet. Med udgangspunkt i denne nyerhvervede forståelse for søgemaskineoptimeringens natur og dens delelementer arbejder vi i dette kapitel videre med begrebet i relation til den generelle samfundsudvikling. Vi vil således se nærmere på søgemaskineoptimering i et større perspektiv. Det spørgsmål, vi undersøgte, var Hvordan relaterer søgemaskineoptimering sig til samfundsudviklingen?
FinTech og crowdfunding kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt.

Det er væsentligt at afdække fremherskende samfundsstrømninger, fordi virksomheders spillerum og strategiske muligheder i stort omfang er afhængigt af påvirkninger fra omgivelserne. Samtidig kan søgemaskineoptimering være relativt vidtrækkende og dermed potentielt have stor betydning. Det er derfor vigtigt at identificere de faktorer i den generelle samfundsudvikling, som er med til at drive søgemaskineoptimeringen. Ved at se nærmere på samfundets udvikling vil vi desuden kunne opnå en større forståelse af, hvorfor søgemaskineoptimering for mange virksomheder er interessant netop nu.

Tom Erling Thastrup skriver i bogen Fremtidsforskning [1991], at der findes to overordnede metoder til at forske i samfundets udvikling:

1. Erkendelsesteoretisk forskning vha eksempelvis scenario-metoder og forecast-teknikker.

2. Afsløring af eksisterende strukturer på en konsistent og entydig måde. Af disse strukturer kan en del muligvis forecastes ind i fremtiden.

Vi har valgt at arbejde med de eksisterende strukturer ved at interviewe personer med forskellige baggrunde, som alle havde gjort sig nogle tanker omkring samfundets udvikling. Forløbet var meget eksplorativt og gav et bredt indblik i en masse spændende sammenhænge. Interviewene trak ofte ud og varede flere timer, når strømninger skulle diskuteres og relateres til andre tendenser. I alt snakkede vi med 15 personer i denne indledende fase, hvilket gav en masse spændende vinkler på udviklingen. Desuden arbejdede vi i denne fase med meget brede litteraturstudier i forsøget på at afdække og forstå disse vigtige tendenser. Det er nogle af de tanker, vi vil forsøge at opsamle og præsentere i dette afsnit. Samtidig har den forståelse, vi opbyggede gennem processen, skabt et bredt forståelsesmæssigt fundament for vores efterfølgende arbejde. Resultatet af de mange interviews danner således i høj grad også fundament for den videre behandling af emnet.

Vi har i det følgende valgt nogle af de hyppigst diskuterede strømninger ud, og gennem en diskussion af deres relationer til søgemaskineoptimering vil vi forsøge at bibringe nogle nuancer til forståelsen af begrebet.

Søgemaskineoptimeringens mange facetter

Diskussionen af begrebet har gjort os i stand til at redegøre for vores syn på, hvad søgemaskineoptimering er, og vi har sat det i relation til nogle teoretiske felter og diskuteret deres gensidige påvirkninger. Det leder os til en mere præcis definition af begrebet, som dog ikke er meningsmæssigt afvigende fra vores indledende definition:

Søgemaskineoptimering er en dynamik, som medfører en ændring i et konkurrencefelts opfattede grænser i forhold til andre konkurrencefelter, og som er skabt af forretningsenheder, der søger konkurrencemæssige fordele.

På virksomhedsniveau betyder det, at søgemaskineoptimering sker, når en virksomhed anvender sine ressourcer uden for sit traditionelle konkurrencefelt, og dermed er studiet af søgemaskineoptimering faktisk et studie af vækststrategier, som er baseret på en alternativ anvendelse af virksomhedens ressourcer. En alternativ anvendelse der kan finde sin inspiration i både interne og eksterne faktorer, eksempelvis fremkomsten af en ny teknologi, udvikling af en kompetence, ændringer i kunders adfærd, skabelse af kundeviden, og deregulering.
FinTech og crowdfunding kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt.
Vi har i diskussionen også præsenteret en terminologi, som vi vil anvende i resten af analysen. For os dækker ordet branche over et konkurrencefelt, som ikke nødvendigvis defineres på basis af det slutprodukt, som virksomhederne i konkurrencefeltet frembringer. Vi anvender ordet branche som stedfortræder for konkurrencefelt, og vi anvender ordet sektor som aggregat for nogle traditionelt sammenhængende brancher. Denne traditionelle anvendelse af begreberne kan opfattes som værende i modstrid med vores analyses natur, som netop forsøger at inspirere til at se en virksomheds udgangspunkt mere fleksibelt, men er gjort for at gøre sproget mere flydende og for at anvende gængs terminologi, der allerede er bredt accepteret og anvendt.

Det mere fleksible udgangspunkt betegner vi virksomhedens mulighedsfelt. Det repræsenterer for os de strategiske elementer, som en virksomhed kan arbejde med for at skabe søgemaskineoptimering.

Søgemaskineoptimeringens subjektivitet

Hermed ender vi ved den tidligere nævnte udfordring – at søgemaskineoptimering er et spørgsmål om, at branchers grænser flyttes, men at disse grænser defineres af det enkelte individ. Vi har gennemgået nogle af de mere traditionelle dimensioner (produkt, marked, information, teknologi og værdikædeposition), som brancher normalt defineres i henhold til, og derved operationaliseres definitionen af ens branche, hvilket er godt for praktikeren og kan bidrage til forståelse for akademikeren.
FinTech og crowdfunding kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt.
Det vi argumenterer for er, at strategen selv skal finde de dimensioner, som det giver mening at definere branchen i henhold til, når strategen skal finde udgangspunktet for sin strategi. Dermed stiller vi dog os selv over for den udfordring, at vi i nogle tilfælde vil definere en virksomheds adfærd som et udtryk for søgemaskineoptimering, hvor andre ikke mener, det er et udtryk for, at to brancher nærmer sig hinanden – de ikke ser to adskilte brancher. Det som vi kan gøre er, at redegøre for de dimensioner, som vi mener søgemaskineoptimeringen er sket på. Herefter er det op til læseren selv at vurdere, hvorvidt han/hun er enig i dette.

Søgemaskineoptimeringens dimensioner

Tidligere diskuterede vi nogle forskellige dimensioner, som søgemaskineoptimering kan ske på. Dimensionerne er de afgrænsninger, som er med til at definere branchen. Det vil sige, de er subjektive fortolkninger af, hvordan ens konkurrencefelt ser ud. Derfor vil vi ikke kunne kortlægge alle dimensioner, hvorpå søgemaskineoptimering sker, og det er heller ikke hensigten med dette afsnit. I stedet vil vi gerne give et par korte eksempler, når vi skriver, at ”søgemaskineoptimeringen sker på nogle dimensioner”, da det er et udtryk, som vi anvender igennem hele analysen. FinTech og crowdfunding kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt.

Søgemaskineoptimering på produktdimensionen

Når en branche defineres i henhold til slutproduktet, kan det være eksempelvis et TV eller bank-transaktioner. Man vil derfor tale om branchen for TV-apparater, og virksomheder, der befinder sig i denne branche vil være alle dem, som konkurrerer om en del af slutbrugerens rådighedsbeløb afsat til TV-apparater, eller man taler om branchen for bank-transaktioner.

Som vi tidligere angav, så taler man reelt om produktets funktionalitet. Det vil sige det behov, som produktet opfylder, når man taler om produktet. Til denne funktionalitet findes to relaterede typer af funktionalitet: (i) komplementær funktionalitet og (ii) substituerende funktionalitet.

Søgemaskineoptimering på produktdimensionen sker, når kundens behov konvergerer – eller når forståelsen for kundens behov bliver mere sofistikeret, således at man kan identificere, hvilken funktionalitet (sammensat af forskellige produkter) der skal til, for at behovet kan dækkes.

Inden for den finansielle sektor var bank, realkredit og forsikring tidligere adskilte brancher, hvor kunder efterspurgte hhv. bank-rådgivning, realkredit-finansiering og forsikring på tre forskellige tidspunkter, og de tre ”produkter” blev opfattet som komplementerende. Dette ændrede sig således, at kunder, bla. drevet af ønsket om bekvemmelighed, efterspurgte al finansiel rådgivning fra et sted, hvorved kundens behov for de tre distinkte services nærmede sig hinanden og blev betegnet finansiel service, som vi i dag opfatter som én branche.

Søgemaskineoptimering på teknologi-dimensionen

Teknologi-dimensionen dækker over, at ”produktionsmetoderne” eller den underliggende teknologi nærmer sig hinanden. Når den måde, som et produkt fremstilles på i en branche, kan anvendes i en anden branche, eller når den grundlæggende teknologi kan anvendes i flere brancher.

Søgemaskineoptimering på den teknologiske dimension er oplevet inden for blandt andet medieverdenen, som er blevet til en multimedieverden. Den grundlæggende årsag til dette er digitaliseringen af det input, som bruges til at skabe produkterne i branchen. I dag kan det samme indhold anvendes på mange forskellige medier, når det en gang er produceret.

Derved er et bladhus ikke længere kun den trykte avis. Man kan i dag også drive en Internet-avis, levere indhold til tekst-tv, lave email-nyheder, sende nyheder ud via sms, levere nyheder til virksomheders intranet og meget andet på baggrund af de nyheder, som er produceret i digital form. Det vil sige, at produktionsteknologien kan genbruges i mange forskellige former.

Søgemaskineoptimering på distributions-dimensionen

Distributions-dimensionen dækker over den måde, som et produkt eller en service leveres til slutbrugeren. Når man siger, at ”der er sket søgemaskineoptimering på distributions-dimensionen”, så betyder det, at tidligere distinkte brancher kan udnytte samme distributionsmedie/-kanal til at levere et produkt eller service til slutbrugeren.

Et meget traditionelt eksempel findes inden for detailhandelen, hvor man har set, at store varehuse i stigende grad har internaliseret forskellige typer af produkter. Seneste eksempel er overvejelser hos Dansk Supermarked om, at Bilka-varehusene skal sælge biler. Det ses dog også hos mere specialiserede butikker, hvor den amerikanske døgnkiosk-kæde 7-Eleven vil til at sælge medicin.

Et for tiden mere omtalt eksempel er bankernes udnyttelse af mobiltelefoner som transaktionsmedier – dvs. betalinger kan foretages via mobiltelefonen frem for med et Danmønt-kort eller kredit-kort.

Vi har i det ovenstående forsøgt at illustrere, hvad det vil sige, når søgemaskineoptimering sker på nogle forskellige dimensioner. Det er altså et spørgsmål om, at brancherne glider sammen på basis af et konkurrencefelts dimension, som er med til at definere ens konkurrencefelt. I praksis ses det desuden, at søgemaskineoptimering sker på flere dimensioner samtidigt.

Denne artikel blev første gang publiseret den 11. feb, 2017 med denne overskrift Markedsføring på internettet og Søgemaskineoptimering i en komplex veden fra Søgemaskineoptimering, SEO, søgeordsoptimering, Google marketing af her influencers.dk/markedsføring-pa-internettet-og-søgemaskineoptimering-i-en-komplex-veden-47.php/ under overskriften Markedsføring på internettet og Søgemaskineoptimering i en komplex veden fra Søgemaskineoptimering, SEO, søgeordsoptimering, Google marketing og markeret med disse nøgleord Markedsføring, SEO samtidigt med at denne beskrivelse fortæller om artiklen Markedsføring online og Søgemaskineoptimering - en sameksistens af modsatrettede strømninger altså to sider af en sag.

Artiklen har fået
4.2 stjerner i 72 anmeldelser.


Næste artikel Foregående artikel