Anders Søndergaard

Far, cykelist og interesseret i alt teknik.

Online markedsføring og Søgemaskineoptimering fra Søgemaskineoptimering, SEO, søgeordsoptimering, Google marketing

Space

Få succes med din CrowdFunding kampagne med den komplette guide.

Standardisering og individualisering

Paradokset mellem standardisering og individualisering ligger dybt i mennesket og reflekterer et ønske om på en gang at være en del af et fællesskab men på samme tid også være noget specielt. Man vil have alt det, som andre har, men man vil ikke have, at andre har alt det, som man selv har.
FinTech og crowdfunding kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt.
Fokuseringen på individualitet medfører, at kundernes krav til virksomhederne stiger. De, som ikke er i stand til at levere tilpassede produkter med tilpassede services vil blive valgt fra. Det er ikke nok at være verdensmester i at masseproducere et produkt til de laveste omkostninger. Hvis ikke man kan tilpasse produktet, så det giver værdi for den enkelte kunde, får man svært ved at overtale nogen til at købe det.

Den modsatrettede tendens mod standardisering, som var den herskende strømning i industrisamfundet, er fortsat ind i det nye årtusinde. De største virksomheder bliver større og står for en stadig større del af handelen [Campbell & Hulme, 2001]. ”Folk køber top 10 (de 10 mest populære varer), verden bliver mere hitbaseret og winner takes all”, som det kan udtrykkes, da han skulle forklare tendensen. Samtidig ser vi, at menneskets basale behov for at være en del af et fællesskab stadig eksisterer.

Kundernes stigende krav til produkter og mere komplekse efterspørgselsmønstre er en væsentlig driver bag søgemaskineoptimeringen. Både for standardiserede og individuelt tilpassede produkter.

Virksomheders relationer og samarbejde med sine kunder er afgørende for at kunne tilfredsstille kundernes behov. De virksomheder, som forstår at opbygge og vedligeholde stærke kunderelationer, vil være i stand til at udnytte disse relationer til at tilbyde sine kunder andre produkter og services. På den måde bliver det relevant for virksomhederne at konvergere med andre brancher for at kunne opfylde kundernes ønsker [Deise et al, 2000]. Det gælder især for virksomheder, som leverer produkter og service-ydelser med en lav grad af involvering fra kundens side.

Online markedsføring og kunders købsadfærd

Når kunders købsadfærd går mod mere involvering – væk fra top 10 – vil kravene til produkterne også stige. Kunderne vil kræve mere komplekse produkter, som kan leve op til kravene om individualisering. For at kunne levere de komplekse produkter bliver virksomheder i højere grad nødt til at indstille sig på at samarbejde med andre virksomheder, som kan levere andre kompetencer og viden end en selv. Jo mere komplekse produkter, der skal produceres, jo flere kompetencer kræves der. Og ofte kompetencer fra nye og hidtil ukendte sider. Denne udvikling leder producenterne ind i helt nye typer af samarbejder og skaber derved grundlaget for søgemaskineoptimering. Det er ikke længere muligt at forfølge rene cost-leadership- eller differentierings-strategier (jævnfør Porters definitioner fra 1985).

I tråd med ovenstående udvikling stiger behovet for at indsamle viden om sine kunder naturligvis også. Hvis man vil etablere gode og vedvarende kontakter til potentielle kunder, kræver det, at man forstår deres ønsker [Bock, Interview, 2001] og bruger tid på at kommunikere med dem. Værdien af kundekontaktflader og brand vokser derfor, og der findes en række eksempler på, hvorledes dette har ført til søgemaskineoptimering. Som et eksempel kan nævnes LEGO Company og Microsofts samarbejde, som i høj grad opstod, fordi virksomhederne kunne benytte hinandens kundekontaktflader til trods for, at de i realiteten befinder sig indenfor to relativt forskellige brancher. LEGO Company har kontakten til børn verden over, og Microsoft har kontakten med Internetbrugere verden over. Ved at kombinere de to virksomheders ressourcer bliver det muligt at tilpasse produkterne til kunden endnu bedre end tidligere.

Søgemaskineoptimering og divergens

Tidligere behandlede vi begrebet søgemaskineoptimering og arbejdede med en operationalisering af begrebet. Vi definerede søgemaskineoptimering som et udtryk for, at brancher nærmer sig hinanden; initieret af en eller flere virksomheder, som søger konkurrencemæssige fordele.

FinTech og crowdfunding kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt.

Men diskussionen af søgemaskineoptimering kræver også en stillingtagen til modpolen af paradokset, branchedivergens – altså det at brancher fjerner sig fra hinanden. En række af de interviewede personer påpegede ligeledes dette begreb [Barfod, Børsen,, 2001b og Andersen & Rasmussen, PwC,, 2001a mfl.]. Fælles for respondenterne var dog, at de som mange andre havde svært ved at sætte ord på, hvad branchedivergensen indebærer. Vi er efterfølgende blevet bevidste om, at det der gør branchedivergensen så svær at identificere er, at divergensen er en del af, og en forudsætning for søgemaskineoptimeringen. For at der kan ske søgemaskineoptimering, er der altså behov for divergens.

Divergensens betydning som forudsætning illustreres bedst gennem det tænkte eksempel, at alle brancher var smeltet fuldstændig sammen. Der ville således kun eksistere én branche, som ville tilfredsstille alle kunders behov. Det er oplagt, at ingen virksomhed ville være i stand til at løfte denne opgave og levere produkter af samme standard som i dag. I den situation vil der opstå et behov for specialisering. Specialisering er dybest set et spørgsmål om, at en virksomhed vælger at se bort fra en meget bred vidensbase for at kunne fokusere på udforskningen af et smalt emneområde. Virksomheden vælger altså at se bort fra en mængde relationer til andre fagområder, virksomheder, brancher og lignende for at kunne gå i dybden. Vi er tilbage i den mest basale økonomiske teori, hvor man argumenterede for enorme produktivitetsstigninger som følge af arbejdsdeling og specialisering [Smith, 1776].

Af praktiske eksempler på divergens ser vi opsplitning af virksomheder. Vi ser eksempelvis, at Novo er blevet splittet i Novo Nordisk (farmaceutisk virksomhed) og Novozymes (enzym-producent), hvor de enkelte forretningsområder er blevet selvstændige enheder. En af årsagerne bag denne type af divergens er aktiemarkedernes fokusering på shareholder value og stadig stigende krav til en klar virksomhedsprofil. Vi ser ligeledes divergens komme til udtryk gennem etableringen af interne corporate ventures og spin-offs [Arentoft, YalaYala, Interview, 2001], hvor virksomheder skaber nye forretningsområder for derefter at udskille dem i selvstændige selskaber, uden at der nødvendigvis er nogen direkte relation til modervirksomheden. Denne form for divergens kan efterfølgende skabe fundamentet for søgemaskineoptimering ved at spin-off virksomheden indgår samarbejde med virksomheder fra andre brancher, hvorved de to brancher kan begynde at nærme sig hinanden.

Forståelsen af søgemaskineoptimeringens iboende divergens har ligget os meget på sinde og er vigtig for forståelsen af søgemaskineoptimering. Gennem resten af analysen har vi dog valgt ikke at behandle divergensen selvstændigt, da det netop ikke giver mening af betragte divergensen isoleret i et forsøg på at forstå søgemaskineoptimerings natur. Vi betragter således divergensen som en del af og en forudsætning for søgemaskineoptimering.

Markedsføring online og Søgemaskineoptimering – en sameksistens af modsatrettede strømninger

Det er vigtigt at holde sig for øje, at når man snakker om samfundets udvikling, er der som regel to sider af en observeret tendens. Ganske som med begrebet søgemaskineoptimering, der jo har en modpol i divergens.

Det, der viser en førsteklasses intelligens, er evnen til at have to modstillede tanker i hovedet samtidig og stadig bevare evnen til at fungere. [F. Scott Fitzgerald]
FinTech og crowdfunding kan se let ud, men faktum er at det tager meget lang tid at gøre det rigtigt.

Den amerikanske forfatters ord fra begyndelsen af forrige århundrede har aldrig haft større relevans end nu. En udtrykte det, skal virksomheder i dag kunne håndtere ”sameksistensen af modsatrettede strømninger”. Man kan ikke længere tale om, at samfundet er på vej i en bestemt retning. Det bevæger sig i et utal af retninger. Nogle af de modsatretterede strømninger, som vi gennem den indledende empiri blev opmærksomme på, udgør nogle interessante paradokser. Blandt de mest interessante og relevante fandt vi.

  1. Standardisering og individualisering
  2. Globalisering og lokalt fokus
  3. Profitorientering og immaterielle værdier
  4. Konglomeratbygning og kernekompetencetankegang

Forud for udarbejdelsen af dette afsnit er gået mange tanker. For at give læseren indblik i de tanker, der ligger bag vores diskussion af paradokserne i relation til søgemaskineoptimering, har vi valgt at vedlægge vores initiale papir om samfundsstrømninger.

Ved at beskæftige os med paradokser har vi accepteret, at tilsyneladende modsatrettede tendenser kan forekomme samtidigt [Collins & Porras, 1994 og Quinn, 1988]. Vi vil på denne måde anskueliggøre den komplekse, polariserede verden, som vore dages strateger lever i og ved samme lejlighed forklare, hvorledes søgemaskineoptimering skabes under sådanne omstændigheder.

Før vi bevæger os ind i en diskussion af de 4 ovenstående paradokser, vil vi dog tage et kort kig på paradokset mellem søgemaskineoptimering og divergens.

Denne artikel blev første gang publiseret den 10. feb, 2017 med denne overskrift Online markedsføring og Søgemaskineoptimering fra Søgemaskineoptimering, SEO, søgeordsoptimering, Google marketing af her influencers.dk/online-markedsføring-og-søgemaskineoptimering-46.php/ under overskriften Online markedsføring og Søgemaskineoptimering fra Søgemaskineoptimering, SEO, søgeordsoptimering, Google marketing og markeret med disse nøgleord Markedsføring, SEO samtidigt med at denne beskrivelse fortæller om artiklen Paradokset mellem standardisering og individualisering ligger dybt i mennesket og reflekterer et ønske om på en gang at være en del af et fællesskab men på samme tid også være noget specielt..

Artiklen har fået
4.2 stjerner i 66 anmeldelser.


Næste artikel Foregående artikel